Blogi | Martin Länts: Bigbank teeb väikeinvestorile hea pakkumise!

Martin Länts: Bigbank teeb väikeinvestorile hea pakkumise!

Kuni 10. veebruarini saavad investorid märkida Euroopa turgudel digitaalseid pangateenuseid pakkuva Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille fikseeritud aastane intress on 8%. Arvestades tänast majanduskeskkonda ja inflatsiooniprognooside vaibumist on väikeinvestori jaoks tegu kaalumist väärt rahapaigutusvõimalusega, leiab Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Täna üheksal Euroopa riigi turul digitaalse panganduse teenuseid pakkuv ja laenudele spetsialiseerunud Bigbank on mitu aastat olnud Eesti ja kogu Baltikumi kiiremini kasvavate pankade seas. 2022. aasta jooksul kasvatas Bigbank hoiusteportfelli 52% ja laenude mahtu 50%,“ kommenteeris Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts panga senist edulugu. „Tahame oma kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude vallas jätkata ning võlakirjade pakkumisega kaasatavat lisakapitali kasutame grupi finantseerimiseks vastavalt meie strateegilisele plaanile,“ rääkis ta.

Tegu on Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidava uue 5 miljoni euro suuruse teise taseme allutatud võlakirjade emissiooniga varasema 35 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida juurde emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Eelmise aasta septembris toimunud Bigbanki esimene avalik võlakirjaemissioon märgiti rohkem kui kahekordselt üle ning pank kasutas võimalust suurendada emissioonimahtu 10 miljonilt eurolt 20 miljonile eurole, kusjuures võlakirju märkis üle 1600 investori.Ka käesoleva emissiooni puhul on pangal ülemärkimise korral õigus suurendada emissioonimahtu kuni 15 miljoni euroni ehk 15 000 võlakirjani.

“Bigbankil on hästi diversifeeritud laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide arendus- ning investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank,“ märkis Länts. Bigbank kavatseb uue strateegia kohaselt järgmise viie aasta jooksul suurendada oma laenuportfelli nii ettevõtete kui eraisikute panganduse osas nii loomuliku kasvu kui ka võimalike ülevõtutehingute kaudu. Olulise muutusena kavatseb pank Läntsi sõnul kliendibaasi laiendamiseks hakata lisaks laenudele pakkuma ka igapäevaste arveldustega seotud teenuseid, esimese sammuna sel teel hakkas Bigbank eelmise aasta detsembris klientidele väljastama VISA krediitkaarte.

Eelmisel aastal 30. aastapäeva tähistanud Bigbank on Eestist alguse saanud kommertspank, mille bilansimaht ületas 2021. aastal 1 miljardi euro piiri. 30. september 2022 seisuga oli panga bilansimaht kokku 1,5 miljardit eurot ning omakapital 199 miljonit eurot.

Üheksas riigis tegutseval Bigbankil on kokku 126 000 aktiivset klienti ning üle 500 töötaja. 2022. aasta 1. juulil kinnitas reitinguagentuur Moody’s Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 

Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

Avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 5000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbanki allutatud võlakiri 23-2033” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 16.02.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 15 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algas 31. jaanuaril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 10. veebruaril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Tehingu ja pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Tehingu raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate täiendavate teise taseme omavahendite nõuete täitmiseks.

Tehingu raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

Pärast emissiooni tulemuste kinnitamist taotleb Bigbank Nasdaq Tallinn AS-ilt juurde emiteeritavate allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 17. veebruar 2023 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt koos prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde kättesaadavad börsi infosüsteemi kaudu. Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna, et täielikult mõista väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Kuidas esitada märkimiskorraldust?

Võlakirjade märkimiseks pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn börsi liige.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:investori nimi
Väärtpaberikonto:investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:EUR 8.00 Bigbank allutatud võlakiri 23-2033
ISIN kood:EE3300003052
Väärtpaberite arv:Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta):1000 eurot
Tehingu summa:Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta)
Tehingu vastaspool:Bigbank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:99000870377
Tehingu vastaspoole kontohaldur:AS SEB Pank
Tehingu väärtuspäev:16. veebruar 2023
Tehingu liik:„ost“ või „märkimiskorraldus“

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.